Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

muslowa
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viainimaginable inimaginable
muslowa
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted frompesy pesy viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
muslowa
3978 001b
Reposted fromkjuik kjuik viaFiodor11 Fiodor11
muslowa
Głupota jest zawsze wystarczająca, mądrość nigdy.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompeper peper viaEtien Etien

June 23 2015

muslowa
3247 3dcb 500
Reposted fromorchideaaaa orchideaaaa
muslowa
Reposted fromoll oll viaorchideaaaa orchideaaaa
muslowa
Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć.
Reposted fromawakened awakened viaBloodEve BloodEve
muslowa
4160 1e8c
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaberrydragon berrydragon

June 22 2015

muslowa
4369 e134 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaEtien Etien
muslowa
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaEtien Etien
muslowa
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
muslowa
Czy wszys­tko po­zos­ta­nie tak sa­mo, kiedy mnie już nie będzie?
Czy książki od­wykną od do­tyku moich rąk, czy suk­nie za­pomną o za­pachu mojego ciała? A ludzie?
Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dzi­wić się mo­jej śmier­ci - za­pomną.
Nie łudźmy się, przy­jacielu, ludzie pog­rze­bią nas w pa­mięci równie szyb­ko, jak pog­rze­bią w ziemi nasze ciała.
Nasz ból, nasza miłość, wszys­tkie nasze prag­nienia odejdą ra­zem z na­mi i nie zos­ta­nie po nich na­wet pus­te miej­sce.
Na ziemi nie ma pus­tych miej­sc.
— Poświatowska

June 21 2015

muslowa
6576 f9cc
Reposted fromwildeyed wildeyed viasomeoneeee someoneeee
muslowa
2179 1c2f
Reposted frommartynkowa martynkowa viatransfuzja- transfuzja-
muslowa
3253 fa12
muslowa
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viasomeoneeee someoneeee
muslowa
muslowa
7496 2297
Arnold ty chuju.
Reposted fromMamihlapinatapei Mamihlapinatapei vialexi lexi

June 18 2015

muslowa
2392 858a 500
Reposted fromskognymfe skognymfe viaseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl